PZITB
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Łodzi
ogłasza konkurs
zbudowano_w_lodzkiem
Promuje

Cel konkursu

Celem Konkursu jest wskazanie na terenie województwa łódzkiego obiektów budowlanych lub zadań inwestycyjnych podczas realizacji których osiągnięto wyróżniające rezultaty w procesie inwestycyjnym. Konkurs skierowany jest m.in. do: inwestorów, inwestorów zastępczych, realizatorów inwestycji, generalnych i głównych wykonawców, deweloperów, organizatorów, a także jednostek projektowych.

 

Konkurs poprzez promocję wszystkich uczestników procesu budowlanego popularyzuje dobre praktyki w budownictwie, nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne i techniczne wykorzystane w projektowaniu, jak również ciekawe rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane podczas procesu budowlanego, a także w organizacji budowy.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem oceny konkursowej mogą być nowe jak również przebudowane, rozbudowane lub odbudowane obiekty budowlane, albo zadania lub procesy inwestycyjne realizowane we wszystkich rodzajach budownictwa, zakończone nie później niż do 31 stycznia 2019 roku.

Zasady konkursu

Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać jednostki uczestniczące w procesie inwestycyjnym, z polską osobowością prawną, tj:

 • inwestor lub inne jednostki przygotowujące inwestycję do realizacji,
 • wykonawca robót budowlano-montażowych: generalny lub główny,
 • jednostka projektowa.

 

Zgłaszający do Konkursu powinien (przed zgłoszeniem) powiadomić o swoim zamiarze główne jednostki uczestniczące w procesie inwestycyjnym.

 

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się według wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszych warunków.

 

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne ze zobowiązaniem do zapewnienia wizytującym członkom Kapituły możliwości szczegółowych oględzin obiektu budowlanego, a także do udostępnienia jego pełnej dokumentacji technicznej, w tym dotyczącej organizacji i przebiegu całego procesu inwestycyjnego (w przypadku zgłoszenia procesu inwestycyjnego).

Zgłaszający jest zobowiązany uiścić opłatę wpisową za uczestnictwo w Konkursie w wysokości 2500zł.

Zgłaszający będący podmiotem publicznym zwolniony jest z opłaty wpisowej.

W przypadku wycofania się składającego deklarację przystąpienia do Konkursu opłata wpisowa nie będzie zwracana.

 

Tryb dokonywania oceny Postępowanie konkursowe jest trzyetapowe:

 • etap I – formalne rozpatrzenie dokumentów przesłanych przez zgłaszających,
 • etap II – wstępna ocena obiektu budowlanego na podstawie analizy posiadanych dokumentów oraz przeprowadzonej wizji lokalnej,
 • etap III (finał) – szczegółowa analiza dokumentów oraz wniosków wynikających z wizji lokalnych.

 

W odniesieniu do każdego z obiektów budowlanych i procesów inwestycyjnych zgłoszonych do Konkursu prowadzona jest osobna dokumentacja konkursowa obejmująca ewidencję dokumentów i arkuszy ocen.

 

Ocena przeprowadzana w ramach konkursu uwzględnia:

 • jakość robót,
 • organizację budowy i czas jej realizacji,
 • rozwiązania techniczno-technologiczne procesu realizacji budowy,
 • bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia,
 • przebieg i formę finansowania inwestycji,
 • koszty realizacji obiektu budowlanego,
 • rozwiązania formalno-prawne w procesie inwestycyjnym,
 • udział inwestora w realizacji obiektu budowlanego,
 • wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu.

Organizacja konkursu

Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komitet Organizacyjny powołany przez Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa spośród członków Związku oraz przedstawicieli instytucji współorganizujących i sponsorujących. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego jest: PZITB Oddział w Łodzi.

 

Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w przedmiotowych warunkach i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Komitet Organizacyjny powołuje Kapitułę Konkursu i zatwierdza regulamin jej pracy, a także przyjmuje zgłoszenia do konkursu.

 

Członkowie Kapituły Konkursu dokonują oceny obiektów budowlanych oraz procesów i zadań inwestycyjnych wizytując je i oceniając zgodnie z kryteriami zawartymi w niniejszych Warunkach Konkursu.

 

Komitet Organizacyjny czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, propaguje jego idee oraz promuje laureatów.

Nagrody

Nagrody są przyznawane w przyjętych przez Kapitułę Konkursu grupach obiektów budowlanych.

 

W każdej grupie obiektów budowlanych przewiduje się przyznanie:

 • nagród I stopnia
 • nagród II stopnia
 • nagród III stopnia
 • dyplomów uznania

 

Kapituła Konkursu, w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym, może przyznać nagrody lub wyróżnienia specjalne.

Zgłoś budowę

Zgłoszenie do Konkursu powinno nastąpić do 31 lipca 2019 roku. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • deklarację przystąpienia do Konkursu zgodnie z załącznikiem nr 1,
 • podstawowe dane charakteryzujące przedmiot zgłoszenia opisane wg wzoru w załącznik nr 2,
 • dowód wpłaty wpisowego.

 

Zgłoszenie należy przesyłać na adres:

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Zarząd Oddziału w Łodzi

Plac Komuny Paryskiej 5a lok. 504, 90-007 Łódź,

z dopiskiem: zbudowano w łódzkiem Budowa Roku 2018

 

 

Wpłaty za uczestnictwo w Konkursie dokonuje się na konto Zarządu Oddziału PZITB:

BANK PKO BP 0/Łódź

nr 96 1020 3352 0000 1002 0009 8558

z dopiskiem: zbudowano w łódzkiem Budowa Roku 2018

 

Regulamin konkursu w wersji PDF

Załącznik nr 1 - Deklaracja przystąpienia do konkursu

Załącznik nr 2 - Podstawowe dane charakteryzjące przedmiot zgłoszenia

Kontakt

Siedzibą Komitetu Organizacyjnego jest:

PZITB Oddział w Łodzi

Biuro Zarządu Oddziału

Plac Komuny Paryskiej 5a lok. 504,

90-007 Łódź,

tel/fax: (42) 632-10-25,

 

e-mail: konkurs@zbudowanowlodzkiem.pl

Zbudowano w łódzkiem - Budowa Roku - Copyright by Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Łodzi